Published on in Vol 3, No 4 (2017): Oct-Dec

Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Zika: Paper- and Internet-Based Survey in Zhejiang, China

Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Zika: Paper- and Internet-Based Survey in Zhejiang, China

Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding Zika: Paper- and Internet-Based Survey in Zhejiang, China

Yu Huang   1 * , MSc ;   Shuiyang Xu   1 * , MPH ;   Lei Wang   1 , MSc ;   Yushui Zhao   1 , MSc ;   He Liu   1 , MSc ;   Dingming Yao   1 , MSc ;   Yue Xu   1 , MSc ;   Qiaohong Lv   1 , MSc ;   Gang Hao   1 , MSc ;   Yan Xu   1 , MSc ;   Qingqing Wu   1 , MSc

1 Department of Health Education, Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou, China

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Qingqing Wu, MSc
  • Department of Health Education
  • Zhejiang Provincial Center for Disease Control and Prevention
  • 3399 Binsheng Road, Binjiang District
  • Hangzhou
  • China
  • Phone: 86 057187115239
  • Fax: 86 057187115245
  • Email: qqwu@cdc.zj.cn